Friday – 2022-12-02 19:28:11 – Stella Kai Wun Tchun