Monday – 2022-12-12 20:03:07 – Stella Kai Wun Tchun