Sunday – 2022-12-04 16:48:59 – Stella Kai Wun Tchun