Thursday – 2022-11-17 18:45:05 – Stella Kai Wun Tchun