Thursday – 2022-11-24 19:40:24 – Stella Kai Wun Tchun