Monday – 2022-11-21 19:45:47 – Stella Kai Wun Tchun